در دنیای امروز دوران کودکی از جایـگاه مهــمی برخوردار است و دوره ای حســاس و سرنوشـت ساز از زندگـی یک انــسان به شمار می آید . بنابراین رشد جســمی ، ذهنی  ، عاطـفی و اجتماعی کودکان خردسال بسـیار مورد تأکید قرار گرفته است و چنانچه مستحضرید اساس رشد این خصوصیات بعد از خانواده در  مکان های آموزشی از جمله مهـــدهای کودک آغاز می گردد .

بدین سبب فراهم نمودن محیطی شــاد ، ایمن ، سالم و برخوردار از محتوای آموزشی مطلوب خارج از محیط خانه وظیفه همه ی دست اندرکاران تعلیم و تربیت اعم از کارشناسان ، مربیان و مسئولان مربوطه می باشد .  لذا ما سعی کرده ایم در

 

مرکز پیش دبستانی و مهد کودک ســه ستاره شادزی( دوزبانه )

  امکانات و آموزشهای مناسب را با توجه به نیازها و علائق هر گروه سنی زیر نظر متخصصان کارآزموده و دلسوز ، فراهم آوریم .

امید است با عنایت و لطف پروردگار و همراهی شما اولیاء محترم هر روز گامی بیشتر در جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به کودکان برداشته و  هنر شـــاد زیســـــتن را به نوگلان باغ زندگیمان بیاموزانیم ، چرا که از نظر خانواده ی بزرگ شادزی ...  

زنـدگی شـادی نیست ، هـنر شـاد زنـدگی کردن است .

 

 

 

مدیر مرکز پیش دبستانی و مهد کودک شادزی - سیما شافعی ها