ایلیا بازم شیرین زبونی کرده :

خاله مامانم جورابمو دوزیده  اما بازم باید جورابم رو دوزیده کنه .

 

وقتی صدای یه سمسار دوره گرد میو مد :

بازم ایلیا :

خاله ، ماشینه  خریدار اومده کوچه !!!!

 

همونطور که می دونید چهارشنبه ها روز اسباب بازیه و این بار یه اسباب بازی جدید را خدمتتان معرفی می کنیم :

پارمیس خطاب به ایلیا :

مگه امروز چهارشنبه ست که بیسکوییت حیوانات جنگل آوردی بازی کنیم !!!!!